Vysvětlení pojmů.

Administrátor – správce – též admin, root. Člověk, který je správcem systému (serveru, sítě).

ASCII ART – kreslení pomocí znaků. ASCII art je směr, kterým se vydalo umění na počítačích. Ze znakové sady jsou tvořeny nesmyslné texty, které se v oku slijí do obrázku

BackUp – záloha, kopie souborů pro případ ztráty souborů používaných

Banner – obrázková reklama.

Browser – prohlížeč, program zobrazující www stránky v čitelné formě

Blog – internetový „deníček“, též weblog.

Cache – vyrovnávací paměť, u prohlížeče místo, kam se ukládají načtené stránky a obrázky. Slouží k urychlení znovunačtení stránky

CD- původně jako audio nosič a jeho autory byly firmy Philips a Sony. Je určeno pouze ke čtení informací. Dovoluje uložení až 650 MB programů a dat <viz>

CSS – Cascading Style Sheets – kaskádové styly. Pomocí kaskádových stylů se dá radikálně změnit vzhled internetových stránek.

Cookie – "koláček" na internetu se jedná o malý textový soubor, který vznikne komunikací mezi serverem a prohlížečem

Databáze – datová báze (datová základna). Databáze je soubor dat

Default – základní hodnota, nebo stav, který je předem nastaven a při možných volbách je automaticky nabízen k potvrzení.

DHTML – Dynamic HTML – dynamické HTML. Jde o rozšíření možností jazyka HTML

Disketa -  pružný disk, floppy-disk (FDD) – ohebný magnetický disk používaný pro záznam dat u disketové paměti. Disk je vyroben z plastické hmoty, na jedné straně s magnetickou vrstvou, a je vložen do obálky, která brání poškození. Průměr diskety je 190 mm, hmotnost 40 g, kapacita 100 bytů až 1 Mbyte, má 30–100 záznamových stop. Data se zaznamenávají a čtou magneticky otvorem v obalu diskety. Používají se pro sběr a předzpracování dat pro následné zpracování počítačem. Dnes nejběžněji používanou disketou je 3,5" disketa o kapacitě 1,44 MB

DownLoad – též stáhnout, stahování – doslova nahrát dolů. Jedná se o přenos dat ze serveru (z internetu)

DVD -  Zkratka anglického výrazu "Digital Versatile Disc" – digitální víceúčelový disk nebo "Digital Video Disc" – digitální videodisk. Záznamové médium, na něž lze   při rozměrech shodných s hudebními kompatními disky uložit značně vyšší objem dat (až 17 GB). DVD se používají nejčastěji pro distribuci filmů, ale také se používají jako média datová, pro distribuci software.
DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW a DVD-RAM jsou jednorázově zapisovatelné (R) a vícenásobně přepisovatelné (RW) varianty DVD, nedosahují však tak vysokých kapacit jako továrně vyráběná DVD.

E-mail – elektronická pošta. Dopisy posílané elektronickou formou pomocí internetu.

FAQ – Frequently Asked Questions – často kladené otázky.

Firewall – aktivní ochrana proti hackerům atd. Firewall je softwarový (program), nebo hardwarový (upravené PC s patřičnými programy)

FLASH –  Nástroj pro vytváření interaktivních multimediálních animací (reklama, hry, weby) používaná na internetu i mimo něj.

Freeware – označení pro volně šiřitelný software. Programy tohoto typu jsou zdarma pro soukromé i komerční použití.

FTP – File Transfer Protocol  Umožňuje upload i download (tedy přenos souborů k uživateli i od uživatele na server).

FTP klient – program umožňující přenos pomocí FTP

GIF – Graphics Interchange Format. Grafický formát nejčastěji používaný v prostředí WWW

Google – vyhledávač na adrese Google.com

HOAX – solidně a důvěryhodně podaný nesmysl Uživatelé ho v dobré víře šíří hlavně e-mailem

Home / homepage – první, vstupní (domovská) stránka webové prezentace

HTML – Hypertext Markup Language – hypertextový značkovací jazyk. Jazyk, v němž jsou psány www stránky

HTTP – HyperText Transfer Protocol – hypertextový přenosový protokol  pro přenos hypertextových dokumentů (především www stránek).

Hyperlink – viz Link

Chat – rozhovor po internetu (nebo lokální síti) prostřednictvímv psaného textu v reálném čase.

ID – identifikátor. Ať již pro rozlišení uživatelů (ID uživatele), nebo v databázích

IMAP – Internet Message Access Protocol – protokol definující přístup k mail-boxu. IMAP vznikl později než protokol POP3

Index – inexace je užití znaku nebo skupina znaků, ve spojení s internetem je také soubor, který je použit pro spuštění www stránek.

Internet – decentralizovaná celosvětová síť.

Intranet – lokální síť, LAN, nemusí být připojena k internetu

IP – Internet Protocol. Každý počítač v jednotlivé síti (nejen internet) má přidělenou unikátní IP adresu, podle které je rozeznán

ISDN – Integrated Service Digital Network – integrované služby digitální sítě Digitální telefonní linka. Je stabilnější, rychlejší,  modernější a také dražší

Java – objektově orientovaný programovací jazyk vycházející z C++.

JavaScript – programovací jazyk, jehož kód se vkládá do internetových stránek

JPEG – Joint Photographers Expert Group. Kompresní formát obrázků

Jyxo – vyhledávač pro český internet [čti džikso]. Jeden z vyhledávačů, který podporuje češtinu

Keyword – klíčové slovo. Zadává se do vyhledávačů

Kód – logická posloupnost příkazů programovacího jazyka, významově též šifra

LAN – Local Area Network – síť malého (lokálního) rozsahu

Layout – uspořádání obsahu. Layout vytváří základní rozdělení a umístění prezentovaného obsahu stránky

Link – odkaz. Obvykle podtržený a jinak zvýrazněný text, nebo obrázek

Login – může být přihlášení k systému - službě, serveru, příkaz k přihlášení, u zahraničních serverů označení políčka do kterého se píše uživatelské jméno

Mail-box – poštovní schránka, e-mailová schránka

Mail-server – server s mail-boxy

Modem – zařízení k připojení k internetu pomocí telefonní linky

Modul - nebo dynamický modul. V souvislosti s publikačním systémem se jedná o programovou nástavbu

Newsletter – novinky poštou (e-mailem

Nickname – přezdívka – užívá se též zkráceného tvaru nick

OpenSource – otevřený zdrojový kód. Kdokoliv nalezne chybu, může ji opravit, program modifikovat

Password – užívané zkratky: Pass, PSW, PW –  Heslo

PDF – Portable Document Format. Formát vytvořený firmou Adobe, určený k distribuci dokumentů, za pomoci vlastního prohlížeče Adobe Reader.

PHP – PHP Hypertext Preprocessor – skriptovací jazyk, systém pro skripty na straně serveru

POP3 – Post Office Protocol – protokol pro přístup ke schránce elektronické pošty.

Pop-up – vyskakovací nové okno. Pop-up je okno prohlížeče, které se otevře nad ostatními okny

Port – brána do počítače. Aby mohl počítač komunikovat, má virtuální porty, které slouží jako brány.

Portál – server nabízející více služeb

Program – zkompilovaný zdrojový kód

Prohlížeč – (ve smyslu internetu) program zobrazující www stránky v čitelné formě

Provider – poskytovatel připojení k internetu

Robot – indexovací nástroj vyhledávačů, (mimo internet – automatický jedno či víceúčelový stroj)

Server – výkonný počítač s nainstalovanými službami

Site building – tvorba stránek nebo šablon, tvořící finální uživatelský web

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol .Realizuje odeslání e-mailu na SMTP server. Ten se postará o další cestu e-mailu do mail-boxu adresáta

Source – zdroj, též Zdrojový kód

Spam – nevyžádaná pošta

SQL – Structured Query Language. Speciální jazyk pro práci s databázemi

Surfování – na internetu – procházení jednotlivých internetových stránek

Template - šablona, polotovar webové stránky

TIFF – Tagged Image File Format. Grafický formát souboru, který obsahuje digitální obraz

TimeOut – doba odezvy (čas odezvy).

UpDate – aktualizace, zmodernizování obsahu aktualizovaných dat

UpLoad – přenos dat na server - doslova nahrát nahoru

URL – Uniform Resource Locator (jednotné označení zdroje). Celá adresa ke konkrétnímu objektu na internetu. Skládá se z typu zdroje (v našem případě http), dvojtečky a dvou lomítek ://, celého jména serveru (hostujícího PC). URL je převedena na IP adresu pomocí DNS serveru.
User – Uživatel

Účet – uživatelské jméno + heslo = přístupová práva

UTF–8 – znaková sada, umožňující zápis všech národních abeced celosvětově

Uživatelské jméno – posloupnost znaků jedinečná pro každého jednotlivé uživatele jedné sítě

Vir – program vykonávající svou činnost – zpravidla destruktivní – bez vědomí a svolení uživatele

Vyhledávač – umožňuje zefektivnění vyhledávání konkrétní informace na internetu

Wi-Fi – Wireless Fidelity – bezdrátová věrnost. Certifikační program od Wi-Fi Alliance.

WWW – World Wide Web – světová rozlehlá síť. Služba internetu – informační systém založený na hypertextovém modelu

XML – eXtended Markup Language – Rozšířený značkovací jazyk. Složitější, pokročilejší, rozvinutější a univerzálnějí nástupce HTML

Zkompilování – též kompilace, převod zdrojového kódu do podoby srozumitelné pro počítač

 

Podrobněji  <viz>