Představujeme osobnosti a knihu.

 

         

Snímek vlevo : Autor knihy o Přílepích Zdeněk Němec podepisuje jeden výtisk ing.Josefu Sovadinovi, CSc.
Snímek vpravo: Webmaster přílepských stránek Miroslav Sovadina, spolutvůrce knihy o Přílepích a spolupracovník stránek Sovadinů (napravo). Spolu s Václavem Sovadinou z Holešova, který zásobuje stránky Sovadinů fotografiemi (např. z těchto oslav a zejména sadami obrázkových vtipů). Václav je bratrem Josefa z levého snímku.

 

 

    

 

POJEDNÁNÍ O KNIZE

Knížka „Přílepy v historii a současnosti“ shrnuje dění v obci a jejím okolí od prvních zmínek osídlení sahající do 9.století. Pozornost je v ní věnována kulturním památkám, z nichž je největší zámek. Upřesňuje jeho historii, život přílepské šlechty a její vliv na obec. Publikace ukazuje dosud neuvedené události v dědině, navazující na některé stručné zmínky o naší obci. Oživuje události minulých století v osídlování, jak přibývalo domků a obyvatel, přičemž ukazuje způsob života při práci v zemědělství, lese či řemeslech a obchodech.

 Snahou bylo též popsat jednotlivé místní názvy, chráněné stromy či pomníky. Své místo mají v knize význační občané a osobnosti i prostí lidé, kteří se zapsali svými činy do vědomí několika generací. Zvláštní kapitolou je historie obecné a mateřské školy se všemi působícími učiteli. Tak je tomu i v činnostech spolků a společenských organizací ovlivňující dění v obci či oblasti kultury, jako byla divadla či vžité lidové zvyky.

Podobně jsou též popsány smutné události dvou světových válek a jejich dopad na naše obyvatele.

Chronologické uspořádání dění v obci Přílepy v důležitých datech je vedeno od roku 1272 po rok 2005. Jednotlivé kapitoly doplňuje téměř 300 fotografií, z části barevné, což činí knihu zajímavější.

Přílepský rodák pan Zdeněk Němec, bývalý kronikář a dlouholetý člen zastupitelstva nosil myšlenku na realizaci mnoho let a průběžně na ní pracoval. V roce 2002 získal plnou podporu nově zvoleného starosty a zastupitelstva a začal se přípravě knihy intenzivně věnovat. Zpracoval nejen obsahovou část, ale i doposud neexistujících dobových mapek a schémat, přibližujících území vesnice.

Když měl hotovu podstatnou část konceptu a shromážděny spousty materiálů a fotografií, přizval ke spolupráci podobného i když o generaci mladšího nadšence Miroslava Sovadinu, který byl nápomocen technicky. Postaral se o digitalizaci textů a všech materiálů, přípravu a úpravu historických fotografií a konečné přípravě dat pro tiskárnu. Přispěl i jako fotograf dnešních Přílep. 

Popsané záznamy a fotografie připomenou pamětníkům, zvláště těm, které životní osud zavál jinam, události v obci Přílepy, jež by časem upadly v zapomnění . Kniha vyšla k výročí 100 let přílepské základní školy dne 18.června 2005 a na přílepských slavnostech ji toho dne pokřtil spisovatel Zdeněk Zapletal. Pokřtil ji vodou z pramene studánky „Večeřka“ - poslední studánky údolí Mojeny, místa neodmyslitelně patřícího k historii této vesnice.

Posláním této knihy je též vzdání úcty všem dobrým lidem, kteří zde byli v minulosti či žijí v současnosti a také krásnému koutku Moravské země….

 

Z.Němec, M.Sovadina     

 

Cena je 200 Kč a objednává se na Obecním úřadě Přílepy <zde>